Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2005-nji ýylda döredilen Gookma Technology Industry Company Limited, kiçi we orta gurluşyk tehnikalaryny we kiçi oba hojalyk tehnikalaryny ösdürmekde we öndürmekde ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.

Kompaniýa Hytaýyň günortasyndaky Guangxi welaýatynyň paýtagty Nanning şäherinde ýerleşýär.Nanning, geografiki ýagdaýy gaty gowy şäher'deňiz portunyň golaýynda we içerki şäherler we goňşy ýurtlar bilen gönüden-göni baglanyşykly köp uçuş bar'içerki we halkara iş üçin gaty amatly ..

Kompaniýa-profil-img
Gookma innowasiýa enterp2

Gookmainnowasiýa kärhanasydyr.Kompaniýa direktory goldaýarle“Müşderi ýokary, ilki hil”,

kärhanany takyk dolandyrmak nazaryýetini alyp barýar.Kompaniýa

Önümiň tehniki taýdan ösmegini we ýokary ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin gözleg tehniki topary we durnukly we ussat işçi topary bar.

Gookma önümçilik bazasy 6-dan gowrak ýer tutýar0000m2, derýa kenaryndaky senagat zolagynda ýerleşýär, bu ýerde örän oňat gurşaw bar, uly goldawdan we ýerli hökümet tarapyndan hödürlenýän dürli ýeňillikli syýasatlardan peýdalanýar, şonuň üçin önüm öndürilende çykdajylar azalýar

hili üpjün edilýär we şonuň üçin önüm üçin gowy baha öndürijiligini döredýär.

Gookma innowasiýa enterp1
Gookma innowasiýa enterp3

Gookma gurluşyk tehnikasyna kiçi aýlawly buraw desgasy, kiçi gorizontal ugurly buraw maşyny (HDD) we kiçi we orta gidrawlik ekskawator girýär.

Gookma aýlawly buraw desgasynyň dürli modelleri bar, iň ýokary buraw çuňlugy 10m, 15m, 20m, 26m we 32m, buraw diametri 1m-den 1-e çenli.2m, dar we pes ýerlerde we oba ýerlerinde kiçi gurluşyk taslamasy üçin örän amatly kiçi gurluşyk taslamasynyň talaplaryna giňden laýyk gelýär.

Gookma HDD enjamy häzirki iň meşhur modelleri, 330Kn-dan 390Kn-a çenli çekiş güýji, iň ýokary buraw aralygy 300m-den 500 metre çenli, iň ýokary buraw diametri 900mm-den 1100mm-e çenli.Gookma HDD oňat öndürijilik bahasy bilen berk we ygtybarlyýörite ýylylyga garşy dizaýnüpjün etmekenjam gyzmagyndan azatişleýän wagtynda, işlemek üçin ýörite amatlyyssy ýerlerde.

Gookma ekskawatory 1 tonnadan 22 tonna çenli bolup, şäher gurluşygy, ferma gurluşygy, bagy bejermek, awtoulag ýoly we gurluşyk ýaly dürli gurluşyk taslamalary üçin giňden laýyk gelýär.

Gookma kiçi oba hojalyk tehnikasy traktor, elektrik togtadyjy, tüwi ýygnaýjy we tüwi fabrigini birleşdirmek we ş.m. öz içine alýar.

Gookma enjamy umumy görnüşli, durnukly hil, ygtybarly öndürijilikli, işlemek üçin çydamly täze dizaýn bolup, köp ýyl bäri bazarda ýokary abraý gazanyp gelýär.

Gookma enjamy, müşderiniň iň gowy saýlawy!

Özara peýdaly işewür hyzmatdaşlygy üçin Gookma kompaniýasyna hoş geldiňiz!