Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Töleg möhleti näçe?

T / T bilen töläp, pal ýa-da kredit kartoçkasyny töläp bilersiňiz.

Getirmegiň möhleti näme?

FOB, CIF ýa-da DDP.

Eltip bermegiň wagty näme?

Bu sargyt etjek zatlaryňyza we mukdaryna baglydyr.Adatça doly töleg ýa-da töleg tölenenden soň 15-30 iş gününiň içinde bolýar.

Sargytymy maňa nädip iberersiň?

Önümler deňiz, howa gatnawy ýa-da kurýer arkaly iberilip bilner, ýüküň ululygyna we agramyna bagly ..

Zakazymy näçe wagt alyp bilerin?

Ulag ýoluna baglydyr.Adatça deňiz iberilmegi üçin 4 hepde ýa-da howa gatnawy üçin bir hepde gerek.Deňiz bilen iberiljek konteýner mukdary üçin önümi almazdan üç aý öň sargyt etmegi maslahat berýäris.

Gümrük paçyny tölemelimi?

Hawa, gümrük düzgüniňize laýyklykda gümrük paçyny tölemeli.

Kepillik wagty näme?

Adatça 12 aý ýa-da 2000 iş wagty, haýsy ilki ýüze çyksa.Localerli diler tarapyndan ahyrky ulanyjylara kepillik berler.

Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?

Önümimiziň ýerli dileri ahyrky ulanyjylara satuwdan soň hyzmat eder.Dilerlere tehniki goldaw bereris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?