Habarlar

 • Aýlawly buraw desgalary: Burawyň näçe görnüşi bar?

  Aýlawly buraw desgalary: Burawyň näçe görnüşi bar?

  Aýlanýan buraw desgalaryny geologiki şertlere görä dört buraw görnüşine bölmek bolar: kesmek, ezmek, üýtgetmek we üwemek.1.Kutma görnüşi Çelek dişlerini ulanyp buraw burawy, aşaky aşaky çäge çelekini sürtülme buraw turbasy bilen ulanmak, has durnukly garşylygy burawlamak ...
  Koprak oka
 • Ekskawatoryňyz üçin gyş hyzmaty maslahatlary

  Ekskawatoryňyz üçin gyş hyzmaty maslahatlary

  Uelangyç Howanyň temperaturasy peselende, dizel ýagynyň ýelimliligi ýokarlanýar, suwuklygy peselýär we doly däl ýanma we atomizasiýa bolmaz, bu enjamyň işleýşine täsir eder.Şonuň üçin ekskawator az doňduryjy gyşda ýeňil dizel ýagyny ulanmalydyr ...
  Koprak oka
 • Gorizontal ugrukdyryjy buraw enjamy: Peýdalary näme?

  Gorizontal ugrukdyryjy buraw enjamy: Peýdalary näme?

  Aýratynlyklary: Ulagda hiç hili päsgelçilik ýok, ýaşyl meýdana, ösümliklere we binalara zeper ýetmez, ýaşaýjylaryň adaty durmuşyna täsir etmez.Döwrebap geçiş enjamlary, ýokary geçiş takyklygy lay ýatmagyň ugruny we jaýlanyş çuňlugyny sazlamak aňsat.Şäher turba torunyň gömülen çuňlugy ...
  Koprak oka
 • Rotary buraw desgalary üçin sekiz gurluşyk maslahaty

  Rotary buraw desgalary üçin sekiz gurluşyk maslahaty

  1. Aýlanýan buraw desgasynyň enjamlarynyň agyrlygy sebäpli gurluşyk meýdançasy tekiz, giň we enjamlaryň gark bolmazlygy üçin belli bir kynlygy bolmaly.2. Buraw guralynyň gurluşyk wagtynda gapdal dişleriň könelendigini ýa-da ýokdugyny barlaň.Matkap ýakyn bolmasa ...
  Koprak oka
 • Gorizontal ugurly buraw desgasyny tomusda nädip saklamaly?

  Gorizontal ugurly buraw desgasyny tomusda nädip saklamaly?

  Buraw desgalaryny tomusda yzygiderli saklamak, maşynyň näsazlygyny we tehniki hyzmatyny azaldyp, iş netijeliligini we ykdysady peýdalary ýokarlandyryp biler.Onda haýsy taraplary saklamaly?Buraw desgasyna hyzmat etmegiň umumy talaplary Gorizontal ugurly buraw saklaň ...
  Koprak oka
 • Ekskawator tüssesi bilen nähili göreşmeli?

  Ekskawator tüssesi bilen nähili göreşmeli?

  Ekskawatordan tüsse ekskawatoryň umumy kemçiliklerinden biridir.Adatça, ekskawatorlarda ak, gök we gara tüsse bolýar.Dürli reňkler dürli näsazlyk sebäplerini görkezýär.Maşynyň näsazlygynyň sebäbini tüssäniň reňkinden kesgitläp bileris.Ak tüsse sebäpleri: 1. Silindr suwy.2. Motor silindri ...
  Koprak oka
 • Rotary buraw buraw işleýiş ukyplary

  Rotary buraw buraw işleýiş ukyplary

  1. Aýlanýan buraw desgasy ulanylanda deşikler we töweregindäki daşlar we beýleki päsgelçilikler maşyn gollanmasynyň talaplaryna laýyklykda aýrylmalydyr.2. Işleýän ýer, elektrik transformatoryndan ýa-da esasy elektrik üpjünçilik liniýasyndan 200 metr aralykda bolmaly we ...
  Koprak oka
 • Tomusda ekskawatoryň öz-özünden ýanmagynyň öňüni nädip almaly

  Tomusda ekskawatoryň öz-özünden ýanmagynyň öňüni nädip almaly

  Bütin dünýäde ekskawatorlaryň her tomus öz-özünden ýanmak hadysalary bolýar, bu diňe bir emläk ýitgilerini getirmän, eýsem-de bolsa adam pidalaryna sebäp bolup biler!Betbagtçylyga näme sebäp boldy?1. Ekskawator köne we ot almak aňsat.Ekskawatoryň bölekleri köne we ...
  Koprak oka
 • Gorizontal ugurly buraw buraw turbasynyň sökülmeginiň kynçylyklarynyň sebäpleri we çözgütleri

  Gorizontal ugurly buraw buraw turbasynyň sökülmeginiň kynçylyklarynyň sebäpleri we çözgütleri

  Gorizontal ugrukdyryjy burawyň yza çekilmegi we gaýtadan işlenmegi bilen, köplenç buraw turbasynyň sökülmegi kyn bolýar, bu bolsa gurluşyk möhletiniň yza çekilmegine sebäp bolýar.Buraw turbasynyň sökülmeginiň kyn sebäpleri we çözgütleri näme? ...
  Koprak oka
 • Ownuk öwrümli buraw desgalarynyň artykmaçlyklary

  Ownuk öwrümli buraw desgalarynyň artykmaçlyklary

  Ownuk öwrümli buraw desgalary oba gurluşygynyň ösüşinde esasy güýç bolup, oba jaý gurluşygynda köp sanly arkaýynlyk we binýadyň durnuklylygy ýaly kynçylyklary çözýär.Uly aýlawly buraw desgalarynyň ýokary netijeliligi bar bolsa-da, ululygy uludyr ...
  Koprak oka
 • Gookma Rotary Buraw Rig üçin Luffing mehanizminiň optimal dizaýny

  Gookma Rotary Buraw Rig üçin Luffing mehanizminiň optimal dizaýny

  Gookma Rotary Buraw Rig Gollanmasy üçin Luffing Mehanizminiň optimal dizaýny Go Aýlanýan buraw desgasynyň lofing mehanizmi üçin Gookmanyň iň amatly dizaýnynyň düýp manysy, belli bir çäklendirmelerde üýtgeýän üýtgeýän bahalary saýlamakdyr.Obýektiw funksiýanyň bahasyny täzeden ediň ...
  Koprak oka
 • Gazuw-agtaryş işleriniň zaýalanmagynyň sebäpleri

  Gazuw-agtaryş işleriniň zaýalanmagynyň sebäpleri

  Gözleg ekskawatorlary häzirki wagtda ekskawator pudagynda iň köp ulanylýar.Sürüji ekskawator üçin gaty möhümdir.Olar ekskawatoryň syýahat enjamlarynyň bir bölegidir.Şeýle-de bolsa, taslamalaryň köpüsiniň iş gurşawy birneme kyn we gazuw-agtaryş işleri ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2