Rotary buraw desgalary üçin sekiz gurluşyk maslahaty

https://www.gookma.com/rotary-drilling-rig/

1. Aýlanýan buraw desgasynyň enjamlarynyň agyrlygy sebäpli gurluşyk meýdançasy tekiz, giň we enjamlaryň gark bolmazlygy üçin belli bir kynlygy bolmaly.
 
2. Buraw guralynyň gurluşyk wagtynda gapdal dişleriň könelendigini ýa-da ýokdugyny barlaň.Matkap ýapylmasa, wagtynda bejeriň.
 
3. Birinji çukurda palçyk örtügiň diwarynyň aşagyndan çykmazlygy we örtügiň aşagyndaky topragy gowşatmazlygy üçin üýşmek çukuryň ortasyna dikligine sanjym ediň.
 
4. Palçyk gatlagynyň çuňňur burawlanmagy sebäpli, boýnuň döremegine sebäp bolýar.Buraw işinde buraw çuňlugy berk barlanmalydyr.
 
5. Dürli geologiki şertlere görä, palçyk hilini we palçyk diwarynyň goldawyny berk üpjün etmek üçin gurluşyk işlerinde palçyk dolandyryşy güýçlendirilmelidir.
 
6. 100 mm-den az bölejikleriň emele gelmegi üçin toprak burawlamak üçin adaty buraw çelekleri ulanylyp bilner.Buraw işledilende, çelek dolandan soň topragy burawlamaga we düşürmäge üns beriň; Buraw ýumşak bolanda has kiçi kesiş burçy ulanylmalydyr. Diş-diş türgenleşikleri üçin has uly kesiş burçy bolan diş dişli buraw ulanylmaly gaty gatlaklary burawlamak üçin; layererli gatlakda diametri 100mm ~ 200mm bolan uly daşlar bar bolsa, burawlamazdan ozal uly açyk bir pyçak burawlanmaly ýa-da buraw bilen ezilmeli; diametri 200mm-den gowrak bolan daşlary ulananyňyzda ýa-da deşik diwaryndaky has uly zondlary ulanyp, silindr görnüşli daş buraw ýa-da ýyllyk burawlamaly, ilki konusy deşik diwaryndan kesip, soňra çykaryň.
 
7. Buraw tizligini çaltlaşdyrmak üçin gaty toprak bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, burawlamazdan ozal kiçijik deşik burawlap bilersiňiz.
 
8. Çukuryň meýilli we aşa gazylmagynyň öňüni almak üçin, buraw edilende deşik ýerini deňleşdiriň, iň gowusy topragy ýere düşüriň.

Has giňişleýin bilmek üçin biziň bilen habarlaşyňaýlaw buraw desgalary!

Telefon: +86 771 5349860

E-poçta:info@gookma.com

https://www.gookma.com/

Salgysy: 23223, Hytaý, 530031, Hytaý, Nanning, Guanxi, Şingguang şaýoly


Iş wagty: Awgust-03-2022