Gorizontal ugrukdyryjy buraw enjamy: Peýdalary näme?

https://www.gookma.com/horizontal-directional-drill/

 

 

Aýratynlyklary:

  • Ulagda hiç hili päsgelçilik ýok, ýaşyl meýdana, ösümliklere we binalara zeper ýetmez, ýaşaýjylaryň adaty durmuşyna täsir etmez.
  • Döwrebap geçiş enjamlary, ýokary geçiş takyklygy lay ýatmagyň ugruny we jaýlanyş çuňlugyny sazlamak aňsat.
  • Şäher turba torunyň gömülen çuňlugy, adatça 3 metre çenli, derýadan geçende umumy gömülen çuňluk derýanyň kenaryndan 9-18 metr aşakda.
  • Derýanyň nawigasiýasyna täsir etmeýän we derýanyň iki tarapyndaky bentlere we derýa desgalaryna zeper ýetirmejek suwuň üstünde ýa-da aşagynda hiç hili operasiýa ýok.
  • Sahypa çalt girmek, gurluşyk meýdançasyny çeýe sazlap bolýar.

 

Howpsuzlyk çäreleri :

  • Gorizontal ugrukdyryjy buraw desgasy işlemezden ozal, deşik emele gelmeginiň netijesinde ýeriň aşmagynyň öňüni almak üçin gatlak geçelgesiniň öz-özüni durnuklylygyny barlaň.
  • Gatlak topragyň ykjamlygyny barlaň we palçyk syzmagynyň öňüni almak üçin degişli palçyk basyşyny saýlaň.
  • Daşky gurşawyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin galyndy palçyklaryny taşlaň.
  • Gorizontal ugrukdyryjy buraw desgasy işleýän mahaly, möhüm derýa bentinden geçmeli bolsa, palçygyň bente ýaramaz täsiriniň öňüni alyň.
  • Daş gatlagynyň düýpgöter üýtgeýän ýerinde işleýän bolsa, çukuryň ýokarlanmagynyň we ýykylmagynyň öňüni almak we basgançakly platforma deşiklerini emele getirmek üçin dürli ýumşak we gaty gaýa gatlaklary üçin dürli buraw tizligini kabul etmeli.

 

Programma meýdany we artykmaçlyklary:

Çukursyz gurluşyk tehnologiýasy şäher ýerasty suw üpjünçiligini we zeýkeş turbalaryny, tebigy gaz we nebit turbalaryny, aragatnaşyk kabellerini we beýleki turbageçirijileri çukursyz goýmakda giňden ulanylýar.Roadsollardan, demir ýollardan, köprülerden, daglardan, derýalardan, bogazlardan we ýerdäki islendik binalardan geçip biler.Gurluşykda bu tehnologiýany ulanmak köp ýer aýyrmak we ýykmak üçin çykdajylary tygşytlap biler, daşky gurşawyň hapalanmagyny we ýollaryň petiklenmegini azaldyp biler we ykdysady we durmuş taýdan möhüm peýdalary bar.

Biz öndürijigurluşyk tehnikasyweoba hojalygy, ikirjiňlenmäňbilen habarlaşyň!

Telefon: +86 771 5349860

E-poçta:info@gookma.com

https://www.gookma.com/

Salgysy: 23223, Hytaý, 530031, Hytaý, Nanning, Guanxi, Şingguang şaýoly

 


Iş wagty: Noýabr-21-2022