Aýlawly buraw desgalary: Burawyň näçe görnüşi bar?

https://www.gookma.com/rotary-drilling-rig/

Aýlawly burawenjamlardört buraw işine bölmek mümkinGörnüşlerigeologiki şertlere görä: kesmek, ezmek, üýtgetmek we üwemek.

1.Kutmakgörnüşi

Çelek dişlerini ulanyp buraw kesmek, sürtülme buraw turbasy bilen goşa aşaky çäge çelegi ulanmak, emele gelişine has durnukly burawlamak, palçyk, palçyk we gum gatlagy ýaly umumy geologiki güýç, çelek dişleriniň aýlanmagy bilen bolup biler. burawyň tizligini ýokarlandyrmak üçin garşylygy azaltmak.

 

2. Çekiş görnüşi

Olaryň köpüsi goşa aşaky gaýa buraw çelegi ulanýarlar.Geologiki güýje görä sürtülme ýa-da mehaniki gulp buraw turbasy düzülip bilner.500 kpa ~ 1000 kpa güýji bilen çukury, palçyk daşyny, gum daşyny, slanets we orta howany burawlap biler.

 

3. Toggling görnüşi

Iki aşaky çäge we goşa aşaky buraw çelekleri bilen, şeýle hem Bauer dişleri bilen ulanylyp bilner.Geologiýanyň dürli görnüşleri sebäpli buraw usuly şoňa görä üýtgeýär.Mysal üçin, çagyl gatlagy tertipsiz tertipleşdirilende, ony kesip we döwüp bolmaz.Daşlary çykarmak, daşlary gowşatmak we ýüzüjiniň aşagyna burawlamak.Bu amal usuly, daşlaryň berkliginden we titremesinden gaça durmakdyr.

 

4. Öwürmek görnüşi

Cycleeke sikl gysyjy güýji bilen hasaplanan gaýa gatlagy, mehaniki gulp buraw turbasy bilen birnäçe mpa-dan onlarça mpa çenli burawlanýar.Adatça, gaýa göteriji üýşmek, barrel buraw halkasyny kesmek we üwemek ýa-da diş şkafynyň üsti bilen üwemek arkaly gaýa girýär.Şol bir wagtyň özünde, gaýa gatlagynyň görnüşine, güýjüne, çişmegine we ýarylmagyna görä döwülmek ähtimallygy aradan aýrylmaýar.

 

Biz öndürijigurluşyk tehnikasyweoba hojalygy, ikirjiňlenmäňbilen habarlaşyň!

https://www.gookma.com/contact-us/


Iş wagty: Dekabr-02-2022