Ekskawatoryňyz üçin gyş hyzmaty maslahatlary

ekskawator

Uelangyç

Howanyň temperaturasy peselende, dizel ýagynyň ýelimliligi ýokarlanýar, suwuklygy peselýär we enjamyň işleýşine täsir etjek doly ýanma we atomizasiýa bolmaz.Şonuň üçin ekskawator pes doňdurma nokady we gowy ot ýakmak ukyby bolan gyşda ýeňil dizel ýagyny ulanmalydyr.

 

Batareýany abatlamak

Gyşda açyk howanyň pesligi sebäpli, enjam gysga wagtlap açyk howada saklansa, batareýany yzygiderli zarýadlamaly we naprýa .eniýe bahasyny ölçemeli.Elektrik syzmagyna aňsatlyk bilen sebäp bolup biljek paneldäki tozany, ýagy, ak poroşoky we beýleki hapalary yzygiderli süpüriň.

 

Motor ýagy 

Maşyn sowuk ýerlerde işleýän mahaly, gyşda has ýokary derejeli hereketlendirijiniň ýagyny çalyşmaly.Dwigatel ýagynyň pes temperaturasy we ýokary ýapyşyklygy sebäpli ony doly ýaglap bolmaýar.Günorta we beýleki sebitler üçin çalyşmak ýerli temperatura görä göz öňünde tutulýar.Günorta ýaly sebitler üçin ýerli temperatura görä çalşylýar.

 

Guşak hyzmaty

Gyşda ekskawatoryň guşagyny ýygy-ýygydan barlamaly bolýarsyňyz.Guşak süýşýär ýa-da gaty berk, bu kemeriň könelmegine sebäp bolar. Janköýer kemeriniň we kondisioner guşagynyň garramagyndan ýa-da döwülmeginiň öňüni alyň.Näsazlyklardan gaça durmak üçin kondisioneri barlaň.

 

Pgämi dogry

Gyş paslynda ýapylansoň, hereketlendiriji toguny öçürmezden 3 minutlap işlemeli.Enjamy uzak wagtlap saklamak isleseňiz, ýangyç ulgamyndaky suw buglarynyň buzda birleşmeginiň we turbageçirijiniň ýapylmagynyň öňüni almak üçin bakdaky suwy boşatmaly.Do bir gije suw daşama.

 

Cooling ulgamy

Gyşda uzak wagtlap arassa antifriz ulanyň we iş we tehniki hyzmat gollanmasyndaky düzgünlere laýyklykda yzygiderli tehniki hyzmat ediň.Enjamlary bir aýdan gowrak wagtlap saklamaly bolsa, poslama garşy yzygiderli işlemegi üpjün etmeli.

 

Şassini barlaň

Maşyn gyşda uzak wagtlap saklansa, şassi yzygiderli barlanmalydyr.Ekskawator şassisiniň hozlaryny, boltlaryny we turbalaryny gowşadyň ýa-da turbalaryň syzýandygyny barlaň.Asiag çalmak we şassi ýaglaýyş nokatlarynyň poslama garşy.

Biz öndürijigurluşyk tehnikasyweoba hojalygy, ikirjiňlenmäňbilen habarlaşyň!

https://www.gookma.com/contact-us/


Iş wagty: Noýabr-24-2022